Vedtægter for Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Vedtaget 1. marts 1979. Revideret 11. december 1980, 28. januar 1986, 25. januar 1990, 31. januar 1997,
25. januar 2002, 27. januar 2006, 10. januar 2008 29. januar 2009, 18. januar 2010, 27. januar 2011 og 12.
januar 2012, 23. januar 2020 og 25. januar 2021.

§ 1 Navn

stk. 1 Selskabets navn er: Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, forkortet: DSSF. Danish Nursing Research Society.

§ 2 Formål

stk. 1 Selskabets formål er:
1) at stimulere og fremme interessen for sygeplejeforskning
2) at medvirke til og udbrede viden om sygeplejeforskning
3) at medvirke til udvikling af sygepleje- forskning og forskeruddannelse
4) at styrke sygeplejeforskningen i den samlede forskningsindsats
5) at støtte dannelsen af fora, hvor der kan diskuteres forskning

§ 3 Medlemskreds og betingelser

stk. 1 Som medlemmer kan optages sygeplejersker, sygeplejestuderende og andre forskningsinteresserede personer. 

stk. 2 Indmeldelse sker ved hjemmesiden og udmeldelse sker ved mail til kassereren. Medlemskab gælder for et år ad gangen. Medlems/kontingentåret går fra 1. januar til 31. december.

stk. 3 Medlemmerne betaler et årligt kontingent. Beløbet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Er kontingentet ikke betalt senest 1 måned efter den fastsatte frist, betragtes det som udmeldelse af Selskabet.

stk. 4 Medlemmer, der modarbejder Selskabets formål og ikke overholder dets vedtægter, kan ekskluderes. Beslutning træffes af bestyrelsen, men skal godkendes på førstkommende generalforsamling.

§ 4 Generalforsamling

stk. 1 Generalforsamlingen er Selskabets øverste myndighed.

stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i årets første kvartal.

stk. 3 Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 4 ugers varsel ved annoncering på Selskabets hjemmeside, samt ved samtidig udsendelse af meddelelse herom pr mail til de af Selskabet kendte mailadresser på medlemmer.

stk. 4 Alle medlemmer har tale- og stemmeret ved generalforsamlingen.
Valgbarhed til bestyrelsen forudsætter medlemskab af Selskabet mindst i medlemsåret før det, hvori generalforsamlingen afholdes.

stk. 5 Dagsorden ved den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter:

 1. Valg af dirigent (dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen eller på valg dertil).
 2. Valg af 2 stemmetællere, som ikke må være kandidater til personvalg.
 3. Formandens beretning.
 4. Beretninger fra udvalg.
 5. Regnskabsaflæggelse.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Budgetfremlæggelse.
 8. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
 9. Beretning og regnskab vedrørende Sygeplejerskernes Forskningsfond.
 10. Valg af formand og 8 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. 
  Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, genvalg kan finde sted.
  Suppleanter vælges for 1 år, genvalg kan finde sted.
  I lige år vælges formand og 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
  I ulige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. 
  Forslag til kandidater skal være formanden i hænde senest 2 måneder før general- forsamlingen. De skal være skriftlige ved brev eller mail. Alle kandidater offentliggøres for medlemmerne på Selskabets hjemmeside senest 4 uger før generalforsamlingen.
  Ændringsforslag til vedtægterne skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
  Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer foregår på generalforsamlingen dog således, at medlemmer, der er forhindret i at deltage, kan afgive deres stemme via Selskabets hjemmeside eller på anden betryggende måde efter bestyrelsens beslutning senest tre hverdage forud for generalforsamlingen. Bestyrelsen sikrer, at de afgivne stemmer er hemmelige. Sådanne stemmer overleveres af formanden til dirigenten, så snart denne er valgt. Efter valgene på generalforsamlingen overgiver dirigenten disse stemmer til stemmetællerne, der siden meddeler resultatet af afstemningen til dirigenten. Hvert medlem har 1 stemme ved formandsvalg og max 4 stemmer ved valg til bestyrelsen. Suppleanter er valgt med udgangs- punkt i ikke valgte bestyrelsesmedlemmer.
 11. Valg af en statsautoriseret eller registreret revisor. Valget er for et år, genvalg kan finde sted.
 12. Eventuelt.

stk. 6 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være Selskabets formand i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Såfremt forslagene medfører ændringer i den annoncerede dagsorden, vil den ende- lige dagsorden kunne læses på selskabets hjemmeside ca. 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

stk. 7 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer er til stede.

stk. 8 Forslag til ændringer i vedtægterne skal være skriftlige og være Selskabets formand i hænde senest 1. november forud for generalforsamlingen i det efter- følgende års første kvartal.

stk. 9 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Hvis stemmetallet står lige, tæller formandens stemme dobbelt.
Afstemningen foregår ved håndsoprækning med mindre et medlem begærer skriftlig afstemning.

stk. 10 Bestyrelsen har ansvar for, at der skrives referat fra generalforsamlingen. Dirigenten skal godkende referatet inden dette offentliggøres.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling 

stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis mindst 4 af bestyrelsesmedlemmerne eller mindst 15 med- lemmer fremsætter skriftlig, begrundet anmodning til formanden.
Anmodningen skal være underskrevet af alle, der ønsker den ekstraordinære gene- ralforsamling.
stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes tidligst 2 uger og senest 5 uger efter formanden har modtaget skriftlig anmodning derom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 1 uges varsel ved skriftlig henvendelse til alle foreningens medlemmer.
stk. 3 Reglerne under den ekstraordinære generalforsamling - inkl. afstemningsreglerne - er de samme som ved ordinær generalforsamling.

§ 6 Selskabets daglige ledelse

stk. 1 Den daglige ledelse udgøres af formand og 8 bestyrelsesmedlemmer. Senest 1 måned efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og sekretær.
Valget er almindeligvis for 2 år ad gangen. Genvalg til disse poster kan finde sted.
stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin for- retningsorden.
stk. 3 Formanden - i dennes fravær næst- formanden - indkalder til bestyrelsesmøder, når det skønnes nødvendigt eller når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det, dog mindst 4 gange pr. år.
Skriftlig dagsorden sendes til bestyrelsen og suppleanterne senest 1 uge før mødets afholdelse.
stk. 4 Bestyrelsen har ansvar for, at der skrives referat ved generalforsamlinger, og evt. andre møder, hvor der træffes beslutninger. Referater godkendes af bestyrelsen og evt. rettelser fremgår af det efterfølgende referat.
stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 50% af bestyrelsen er til stede. Formand og/eller næstformand skal være blandt de tilstedeværende.
stk. 6 Bestyrelsen arbejder ulønnet.
stk. 7 Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for godtgørelse af omkostninger i forbindelse med bestyrelsesarbejdet, ved rejser til bestyrelsesmøder, udvalgsarbejde o.lign.
stk. 8 Selskabet tegnes udadtil af forman- den eller den/de fra bestyrelsen, der har bestyrelsens tilsagn derom.
Ved optagelse af lån, ved salg, pantsætning, udlodning af økonomiske midler eller anden form for økonomiske transaktioner af større omfang, tegnes Selskabet af den samlede bestyrelse.

§ 7 Økonomi, regnskab, revision og medlemskartotek

stk. 1 Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.

stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen.

stk. 3 Selskabet fører regnskab og medlemskartotek.

stk. 4 Det reviderede regnskab fremlæg- ges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

stk. 5 Evt. overskud kan anvendes efter Selskabets formål jvf. § 2, henlægges til formuen eller delvis overføres til Syge- plejerskernes Forskningsfond. Bestyrelsen udarbejder forslag til overskuddets anvendelse og fremlægger det på general- forsamlingen til beslutning.

§ 8 Forskningsfond

stk. 1 Selskabet har stiftet en fond, der har navnet: Sygeplejerskernes Forskningsfond.

stk. 2 Forskningsfondets øverste myndig- hed er fondsbestyrelsen.

stk. 3 Fondsbestyrelsen udpeges af bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygepleje- forskning. Den til enhver tid siddende formand i Dansk Selskab for Sygepleje- forskning er medlem af Fondsbestyrelsen. 

stk. 4 Beslutning om, hvilke stipendieansøgere, der skal have tildelt stipendium, afgøres af Fondets bestyrelse.

§ 9 Tidsskrift

stk. 1 Selskabet udgiver et elektronisk tidsskrift. 

stk. 2 Selskabets bestyrelse udpeger med lemmer til et redaktionsudvalg. Udvalget skal varetage tidsskriftets redaktionelle opgaver og føre den af bestyrelsen fast- lagte linje ud i livet. Mindst to i redaktionsudvalget skal være bestyrelsesmedlemmer i Selskabet.

stk. 3 Selskabets medlemmer modtager tidsskriftet vederlagsfrit, idet betaling sker over medlemskontingentet.

§ 10 Udvalg

stk. 1 Udvalg kan nedsættes af general- forsamlingen eller bestyrelsen til at vare- tage afgrænsede opgaver i en tidsbestemt periode.

stk. 2 Udvalg kan ikke foretage udadgående skridt (f.eks. offentliggørelse af udvalgsarbejde) eller disponere over Selskabets økonomiske midler, uden det forud er godkendt af hele bestyrelsen.

§ 11 Studiegrupper o. lign.

stk. 1 Medlemmerne kan danne studie- grupper og andre former for faglige fora, der er med til at imødekomme Selskabets formål.

stk. 2 Bestyrelsen kan efter skriftlig an- søgning fra grupperne træffe afgørelse om tildeling af økonomiske bevillinger. Selskabet har derudover ingen økonomiske eller praktiske forpligtelser over for grupperne.

stk. 3 De grupper, der får tildelt bevilling, er forpligtet til at aflevere en kort, skrift- lig redegørelse om deres virke senest 2 uger før den ordinære generalforsamling, så den kan indgå i formandens beretning. 

stk. 4 Såfremt en netværksgruppe ønsker tilhørsforhold til DSSF og fremgå af fanen om ”Netværk” på hjemmesiden gælder følgende: 1) Formand af netværket skal være medlem af DSSF, 2) DSSF og netværket har ikke et økonomisk mellemværende, 3) Netværkets tilbud (kurser, temadage) skal være gældende for alle medlemmer af DSSF på lige fod med personer fra netværket. 4) Netværket bliver eksponeret af at være på DSSFs hjemmeside, men DSSF skal nævnes, når netværket kommunikerer i andre sammenhænge (f.eks på egen hjemmeside) så omtalen også virker den anden vej og eksponerer DSSF. 5) Ansøgning om netværk under DSSF stiles til næstformanden og behandles på et ordinært bestyrelsesmøde

§ 12 Opløsning af Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

stk. 1 Beslutning om opløsning af Selskabet kan kun finde sted, når mindst 2/3 af Selskabets medlemmer (uden kontingent- restance) stemmer for opløsning ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene generalforsamling skal være en ordinær generalforsamling. 

stk. 2 I tilfælde af Selskabets opløsning skal dets aktiver tilfalde formål, som svarer til de angivne formål i nærværende vedtægters § 2.

Dansk Selskab for Sygeplejeforskning 
www.sygeplejeforskning.dk